شما در بخش انجمنهای گفتگو سایت دکتر رهام صادقی هستید، برای آشنایی با امکانات متنوع دیگر سایت اینجا کلیک کنید


به اينستاگرام سايت بپيونديد

ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ

 1. ﺑﺎ ﺳﻼﻡ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ و ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﺘﻮﻥ
  ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻤﻲ 28 ﺳﺎﻟﻪ  ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺑﺎﺭﺩاﺭ ﻫﺴﺘﻢ! و ﺩاﺭاﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 24 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ! ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻡ, ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻃﻮﻝ ﺳﺮﻭﻳﻜﺲ و ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ 24 ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻫﺴﺘﻢ اﺯ ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻫﺮ ﺷﺐ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺷﻴﺎﻑ ﺳﻴﻜﻠﻮﮊﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ كنم. ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯ ﻫم     ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﺩاﺩﻡ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻧﻢng /ml  10.5 و اﺳﺘﺮﻭﮊﻥ ﺑﺎﻻﻱ pg /ml1000 ﺑﻮﺩ!  و ﭘﺮﻭﻻﻛﺘﻴﻦ 126.2 ng /ml, ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ اﺯﺗﻮﻥ ﺩاﺷﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻭﻝ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻥ اﺳﺖ? ﺁﻳﺎ اﻧﺪاﺯﻩ 10/5 ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ? و اﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﭘﺮﻭﻟﻮﺗﻮﻥ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ? ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻑ ﺭا ﺑﻪ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ اﻓﺰاﻳﺶ ﺩﻫﻢ? ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣي ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷك ﺯﻧﺎﻥ و ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺭﻡ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺩﺭ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻂﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭا ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺭﻡ, ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ اﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻡ!
  ﺑﺎﺗﺸﻜﺮ
   
 2. Saby نوشته است: ﺑﺎ ﺳﻼﻡ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ و ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﺘﻮﻥ
  ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻤﻲ 28 ﺳﺎﻟﻪ  ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺑﺎﺭﺩاﺭ ﻫﺴﺘﻢ! و ﺩاﺭاﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 24 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ! ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻡ, ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻃﻮﻝ ﺳﺮﻭﻳﻜﺲ و ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ 24 ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻫﺴﺘﻢ اﺯ ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻫﺮ ﺷﺐ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺷﻴﺎﻑ ﺳﻴﻜﻠﻮﮊﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ كنم. ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯ ﻫم     ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﺩاﺩﻡ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻧﻢng /ml  10.5 و اﺳﺘﺮﻭﮊﻥ ﺑﺎﻻﻱ pg /ml1000 ﺑﻮﺩ!  و ﭘﺮﻭﻻﻛﺘﻴﻦ 126.2 ng /ml, ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ اﺯﺗﻮﻥ ﺩاﺷﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻭﻝ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﻣﻴﺰاﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻥ اﺳﺖ? ﺁﻳﺎ اﻧﺪاﺯﻩ 10/5 ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 10 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ? و اﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﭘﺮﻭﻟﻮﺗﻮﻥ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ? ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻑ ﺭا ﺑﻪ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ اﻓﺰاﻳﺶ ﺩﻫﻢ? ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣي ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷك ﺯﻧﺎﻥ و ﺯاﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺭﻡ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺩﺭ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻂﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭا ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺭﻡ, ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ اﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻡ!
  ﺑﺎﺗﺸﻜﺮ

  سلام،
  بله این میزان برای شما (هفته 10) پایین است و با توجه به سابقه بارداری قبلی بهتر است با پزشک خود مشورت کنید و از خودرمانی پرهیز نمایید.
   
  UpToDate, پنج‌شنبه 30 شهریور 1396 - 07:45
  این پست توسط دکتر رهام صادقی (مدیریت سایت) تایید شده است
  تشکر شده توسط : ROHAM
تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


پرش به:  

شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید

Powered by phpBB ©Forums ©

.: مسئوليت مطالب، تبليغات و محصولات ديگر سايتها به عهده خودشان است :.
.:: برداشت از مطالب اين سايت فقط با کسب مجوز از مدیریت و با ذکر مبنع و آدرس به صورت لینک بلامانع است ::.
.::: کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر رهام صادقی بوده و هرگونه سواستفاده از آن طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگیری است :::.


مدت زمان ایجاد صفحه : 0.09 ثانیه (44)