شما در بخش انجمنهای گفتگو سایت دکتر رهام صادقی هستید، برای آشنایی با امکانات متنوع دیگر سایت اینجا کلیک کنید


به اينستاگرام سايت بپيونديد

پيش گيری سرخوردگی در رابطه

 1. ارتباط دو نفر هنگامی می تواند به خوبی پيش برود که طرفين نکاتی را همواره در نظر داشته باشند.
      اولين نکته؛ تصميم برای داشتن ارتباط خوب است. اگر تصميمی در اين زمينه وجود ندارد لزومی به مطالعه ادامه اين مطلب نيست.
      دومين نکته مهم؛ مثبت نگري است.
      و سومين نکته؛ رفتار مثبت هست.
      اگر تصميم داريم که رابطه ای که ايجاد کرده ايم به خوبی پيش برود و به خوبی حفظ شده و بهتر نيز شود لازم است که همواره هوشيار باشيم که در مقاطع مختلف و موقعيتهای مشکل دار نيز مثبت نگاه کرده و مثبت عمل کنيم.
      حتا اگر متوجه شديم که نگرش مثبت ، بی مورد است و مسلم شد که قضيه، منفی است نيز مثبت عمل کنيم. ( البته مسلم است که اين هنگامی امکان پذير است که حساب رابطه آسيب نديده باشد و رنجشی برایمان نباشد که توضيح داده خواهد شد.)
      در رابطه دو طرفه اگر يک طرف ضعيف عمل کرد لازم است که طرف مقابل هوشيار باشد و خوب عمل کند تا خلا را جبران کند تا در موقعيت بهتر در صورت لزوم در آن مورد صحبت شود. توضيح اينکه اگر يکی از طرفين رنجشی دارد يا خسته است يا به هر دليلی خوب رفتار نمی کند و يا لحن خوبی ندارد ، طرف مقابل، به رابطه هوشيار باشد و سعی کند که رفتار خوبی از خود نشان دهد تا رابطه در سطح مناسب يا آستانه خوب حفظ شود.
      در زمان معاصر به رابطه نيز به عنوان يک عنصر مستقل نگاه می شود. به اين صورت که طرفين يک رابطه، عناصر مستقلی هستند و رابطه بين اين دو نيز يک عنصر مستقل است که لازم است مورد توجه قرار گيرد و تغذيه شود. به اين صورت که عنصر رابطه ، مثل يک حساب بانکی است که می تواند پر از محبت باشد يا خالی. حساب های بانکی کنونی آستانه ای دارند که شما نمی توانيد کمتر از آن مبلغ در حساب خود داشته باشيد. به طور مثال 5000 تومان کمترين مبلغی است که شما بايد در حساب خود نگه داريد و نمی توانيد آن را برداشت کنيد. اين آستانه پايين حساب شماست. عنصر رابطه نيز آستانه پايينی دارد که طرفين بايد به آن توجه داشته باشند که از آن آستانه پايين تر تجاوز نکنند. اگر طرفين هوشيار نباشند و حساب رابطه آنها از آن حد پايين تر رفت ، آن رابطه آسيب ديده است.
      چرا رابطه را به عنوان يک عنصر مستقل در نظر می گيريم. اين موضوع باعث می شود که ما در آن لحظات که به رفتار خود فکر می کنيم ، يا می خواهيم به رفتاری پاسخ بدهيم فقط به عنصر خود يا عنصر طرف مقابل نيانديشيم بلکه عنصر ديگری به نام عنصر رابطه را نيز در نظر بگيريم. اگر خسته هستيم، اگر از طرف مقابل رنجيده هستيم، دو عنصر منفی داريم که می تواند رفتار ما را منفی کند، اما اگر به حساب رابطه توجه کنيم شايد که هوشيار باشيم که اين حساب خالی نشود و در نتيجه مثبت عمل کنيم.
       
      در مورد زمانی صحبت شد که يکی از طرفين در آستانه خوبی نيست و خوب عمل نمی کند، حال توجه کنيم به زمانی که رفتار يکی از طرفين عالی است ، ممکن است طرف مقابل هوشيار نباشد يا به عمد در پاسخ به رفتار عالی ، رفتار خوبی از خود بروز ندهد، که اين نيز در عنصر رابطه اثر منفی خواهد داشت و از حساب رابطه برداشت خواهد کرد.
      در هنگامی که يکی از طرفين خوب عمل می کند ، هوشيار باشيم که خوب عمل کنيم که اين دو عملکرد با هم رابطه مستقيم خواهند داشت و به حساب رابطه خواهد افزود. اين رابطه مستقيم عملکرد دو طرف در نمودار الف با نقطه صورتی با حلقه ای سبز نشان داده شده است. هنگامی که يکی از طرفين ضعيف عمل می کند ، اگر طرف مقابل هوشيار باشد و خوب عمل کند، عملکرد دو طرف، رابطه معکوس(نمودار ب نقطه صورتی با حلقه سبز) باهم دارند ولی باز به حساب رابطه خواهد افزود. پس در هنگام خوب بودن رفتار طرف مقابل از رابطه مستقيم و هنگام ضعيف بودن رفتار طرف مقابل از رابطه معکوس استفاده کنیم. اين روش که بديهی به نظر می رسد حساب رابطه را پر خواهد کرد و نه تنها در مواقع مشکل ساز تا حد آستانه پايينی پيش نخواهد رفت که آسيب ببيند، بلکه روز به روز رابطه ای پر گل و پر از شادی و عشق خواهد شد.
      
  - توجه: تصویر کوچک شده است،
  برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید!

       


      
  - توجه: تصویر کوچک شده است،
  برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید!

       


      اما... اما با وجود اينکه اين موضوع بديهی به نظر می رسد چرا عمل به آن کمتر به چشم می خورد. هنگامی که يکی از طرفين ضعيف عمل می کند ، طرف مقابل نيز مقابله به مثل می کند( رابطه مستقيم نقطه بنفش) و هنگامی که يکی از طرفين به صورت عالی عمل می کند ، به طور مثال می گويد دوستت دارم، طرف مقابل در درون خود لذت می برد و به قول معروف حال می کند ولی به قول معروف کلاس می گذارد يا اگر رنجشی دارد لجبازی می کند و جواب طرف مقابلش را نمی دهد! ( رابطه معکوس نقطه بنفش). اينگونه رفتار ها از حساب رابطه می کاهد و روز به روز حساب را به آستانه پايينی يعنی آستانه آسيب رابطه نزديک تر می کند.
      اگر يکی از طرفين اين رابطه رنجش پيدا کند، شايسته است که طرف ديگر از رابطه معکوس (نقطه صورتی) استفاده کند تا زمانی که رابطه به رابطه مستقيم ( نقطه صورتی ) برسد.
      رفتار معکوس در تاريخ ايران و داستان های عاشقانه ايرانی بسيار به چشم می خورد. در داستان ليلی و مجنون ، يک شب، مجنون به در خانه ليلی می آيد و عاشقانه ها سر می دهد اما ليلی در جواب از ناتوانی و ناکامی و اينکه نمی توانيم به هم برسيم سخن می گويد. بعد که مجنون نااميد و مايوس و گريان راه خود در پيش می گيرد ، ليلی به خود آمده و به رنجشی که در مجنون ايجاد کرده واقف می شود و به دنبال او می رود، اين بار ليلی سخن از عشق و دلدادگی می گويد و مجنون در پاسخ از رنجش و ناکامی . ليلی نااميد و گريان برمی گردد و دوباره مجنون به خود آمده و به دنبال ليلی می رود. در آن شب اين اتفاق هفت بار تکرار می شود و شاعر هر هفت بار را به تفصيل سروده است. اما همانطور که همه می دانيم در نهايت ناکامی بود که برای ليلی و مجنون حاصل شد.
      پس برای حفظ و بهبود رابطه لازم است که در هنگام رفتار خوب طرف مقابل از رابطه مستقيم و در زمان رفتار ضعيف طرف مقابل از رابطه معکوس استفاده شده و همواره رفتار مناسب و خوبی با هوشياری ارائه گردد.
      لازم است که طرفين همواره در نظر بگيرند که هيچ کس کامل نيست و مثبت نگاه کنند که ممکن است طرف مقابل در زمان مورد انتظار، هوشياری کافی و لازم را نداشته و لجبازی را کنار بگذارند و حتا اگر در مقابل رفتار عالی خود ، رفتار ضعيف دريافت کردند( نقطه بنفش رابطه معکوس)، اگر تصميم دارند که رابطه را بهبود بخشند، همچنان به رفتار عالی خود ادامه دهند(نقطه صورتی رابطه معکوس) تا زمانی که رابطه مطلوب به دست آيد( نقطه صورتی رابطه مستقيم).
      
  - توجه: تصویر کوچک شده است،
  برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید!

       


      البته مسلم است که اين روش برای رابطه ای بيان می شود که طرفين اين رابطه همديگر را می شناسند و به هم اعتقاد دارند که تصميم به بهبود رابطه گرفته اند. در نهايت اينکه اگر حساب رابطه آسيب ببيند بازسازی آن مشکل خواهد بود . در اين مرحله هست که سرخوردگی برای يکی از طرفين يا هردو را به دنبال خواهد داشت و روش های مشاوره ای مورد نياز خواهند بود.
       
      اميد که هوشيار باشيم و عشق بورزيم
       
      سينا
  وبلاگ نيک مرد
   
  تشکر شده توسط : 1 کاربر
تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


پرش به:  

شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید

Powered by phpBB ©Forums ©

.: مسئوليت مطالب، تبليغات و محصولات ديگر سايتها به عهده خودشان است :.
.:: برداشت از مطالب اين سايت فقط با کسب مجوز از مدیریت و با ذکر مبنع و آدرس به صورت لینک بلامانع است ::.
.::: کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر رهام صادقی بوده و هرگونه سواستفاده از آن طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگیری است :::.


مدت زمان ایجاد صفحه : 0.20 ثانیه (41)